75-79 Glasgow Road, Edinburgh, EH12 8LJ
Email: churchoffice@saintthomas.org.uk  Phone: 0131 316 4292